Editie 2008-01-03
     
  Kaatsheuvel, 1 maart 2008 3e editie 2008

Onderwerp: Verslag derde bijeenkomst STERK (1ste in het jaar 2008) en nieuwe input


Beste medestanders,

Voor u ligt de 3e nieuwsbrief van 2008.

De opkomst van de bijeenkomst was goed. We mochten, naast de commissieleden, een aantal nieuwe actieve medestanders begroeten. Vermeldenswaard is dat de nieuwe medestanders op dit moment al zeer actief betrokken zijn bij het organiseren van een activiteit in het kader van het Jaar van het Religieus erfgoed.

Tijdens de bijeenkomst heeft dhr. Bert van de Linden (schrijver van het Podiumplan) aangeboden een verslag te schrijven. Deze nieuwsbrief bevat dit verslag, zodat iedereen die niet aanwezig was toch een helder beeld krijgt van de status van het project. Het secretariaat is dhr. v.d. Linden zeer erkentelijk voor zijn praktische bijdrage. Wij wensen u veel leesplezier. (u vindt dit verslag op blz. 2 van de nieuwsbrief)

Gemeente:
Op uitnodiging van wethouder Waijers en burgemeester van Hoek heeft er op woensdag 27 februari een gesprek plaatsgevonden op het gemeentehuis van Loon op Zand. Wethouder Bisselink was als loco burgemeester vertegenwoordigd, daar onze burgemeester wegens ziekte niet aanwezig kon zijn. Het gesprek had een prettig en informatief karakter. Inzicht in wederzijdse standpunten, status en mogelijke stappen richting de toekomst passeerden de revue. Wij als bestuur ervaren het als bijzonder prettig dat Burgemeester en Wethouders zich betrokken tonen bij STERK en haar activiteiten.

Rijksstatus:
Het RACM heeft uitstel gevraagd voor de formulering van het verweerschrift. Eerst na ontvangst van het verweerschrift zullen wij in de gelegenheid zijn onze pleitnota te formuleren ten behoeve van de hoorzitting bij de Commissie van Bezwaar.
Op dit moment wordt er al wel gewerkt aan een concept door Dhr. Wernink, Mevr. Kop e.a.

Oproep ter ondersteuning:
Het onderhoud van onze website dreigt door allerlei nevenwerkzaamheden niet wekelijks meer bijgehouden te worden. We hebben gemiddeld 65 bezoekers per dag. Nieuwe input is noodzakelijk, gezien de te ontwikkelen activiteiten en om de bezoekers aantallen vast te kunnen houden. Wilt u hierbij ondersteunen, of weet u iemand die hieraan een praktische bijdrage kan leveren, dan verzoeken wij u contact op te nemen met het secretariaat 0416-278971.


Namens Stichting STERK
Het Bestuur: Lilian Grootswagers
Marri Hendriks
Marry de Wijs

Blz 2:
Verslag Dhr. Bert v.d. Linden , bijeenkomst 16-02-2008

2008 het jaar om te oogsten!?

Op uitnodiging van het bestuur van STERK zijn een aantal mensen op zaterdag 16 februari bijeen geweest om bij te praten over alle inspanningen die het laatste jaar gedaan zijn om het gebouw van de Sint Jozefkerk voor Kaatsheuvel te behouden. Onder de belangstellenden waren enkele nieuwe gezichten waardoor de kring van ondersteuners en helpers weer een beetje is uitgebreid.

Wat heeft STERK bereikt? Er is een plan geschreven waarin wordt aangegeven voor welke functies de kerk een podium zou kunnen vormen. Vooral wordt gedacht aan activiteiten op maatschappelijk en cultureel gebied. In de kerk zou zelfs een bibliotheek kunnen worden ondergebracht. De visie van STERK is vertaald in een stedenbouwkundige opzet, neergelegd in een fraai uitgewerkte nota. Bovendien is er veel energie gestoken in het vinden van partners die het geheel financieel willen ondersteunen. Het bestuur is hierin geslaagd en kan de benodigde garanties op tafel leggen. De kerkelijke instanties die beschikken over het gebouw, het parochiebestuur en de autoriteiten van het bisdom ’s-Hertogenbosch, zijn tot op heden echter nog niet genegen om af te wijken van hun standpunt dat de kerk moet worden gesloopt. Zij kiezen nog steeds voor de bouw van appartementen op de plek waar nu de kerk staat.

STERK heeft geprobeerd de Minister van OCW te bewegen tot aanwijzing van de kerk als rijksmonument, want dan zou sloop verboden worden. Maar omdat de Minister hierop afwijzend heeft gereageerd - ondanks een positief advies van de Raad voor Cultuur – loopt er momenteel een bezwaarprocedure van STERK tegen die afwijzing. De gemeente heeft overigens bepaald dat er niet gesloopt mag worden zolang er geen goedgekeurd bouwplan bestaat. En de projectontwikkelaar die ter plaatse wilde gaan bouwen heeft hangende de procedure de ontwikkeling van zijn bouwplan stopgezet. De conclusie van dit alles is dat het einddoel nog niet is bereikt, maar dat er alom op basis van serieuze voorstellen ongetwijfeld veel goodwill is gewonnen. Alle fracties in de gemeenteraad van Loon op Zand hebben zich expliciet uitgesproken voor het behoud van de kerk mits dit geen financiële offers van de gemeente vergt, de Commissaris van de Koningin en de gedeputeerde voor cultuur maken zich sterk voor het behoud van dit Kaatsheuvels erfgoed, en ook de landelijke Task Force Toekomst Kerkgebouwen waarin de voorzitter van STERK zitting heeft steunt onze plannen. Temeer omdat het kerkgebouw op het ogenblik dreigt te gaan verloederen, hopen wij dat er dit jaar duidelijkheid komt.

Ondertussen heeft STERK zich ook nog ingezet voor een ander thema, namelijk het behoud van roerend erfgoed. Op verzoek van de gemeente heeft STERK de zorg op zich genomen van de collectie van de Heemkundekring in Kaatsheuvel. En om hiervoor gelden te verwerven is de dvd “Ontmoet het verleden in het heden” uitgebracht. Het project is succesvol gebleken en er zijn inmiddels meer dan 1000 exemplaren van de dvd verkocht. Recente aanvullingen van deze heemkundige collectie komen o.a. uit de boedels van de overleden inwoners architect Prins, meester Robben en café- en bioscoopeigenaar dhr. J. Smit. De collectie zal worden ondergebracht in een speciaal daarvoor verbouwde en ingerichte ruimte die wij allen op 16 februari hebben mogen bewonderen.

Welke acties kan STERK verder op touw zetten om de zaak warm te houden onder de inwoners van Kaatsheuvel? Hierover is van gedachten gewisseld tijdens de bijeenkomst van 16 februari. Met het succes van het klapstoelenconcert van 2006 in achterhoofd is een aantal ideeën naar voren gekomen die verder opgepakt kunnen worden als er genoeg animo is om de handen uit de mouwen te steken. We hebben graag dat enthousiastelingen en doeners zich melden. Het doel is de mensen in Kaatsheuvel laten merken dat er iets op het spel staat, namelijk het bewaren van het schaarse stukje historie dat ons dorp rijk is.
 
    Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen klik hier.