Editie 2010-03-28
     
  Kaatsheuvel, 28 maart 2010 1e editie 2010

Beste medestanders,

Met deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen waarbij Stichting STERK betrokken is.

Voortgang aanvraag Rijksmonumentenstatus St. Jozefkerk Kaatsheuvel
Zoals in onze laatste nieuwsbrief aangegeven heeft de rechter op 18 december 2009 besloten dat een onafhankelijke deskundige, de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak, moet onderzoeken of de kerk is aan te merken als een topmonument zoals bedoeld in de tijdelijke beleidsregels. Daarna zal de rechter, met inachtneming van het deskundigenrapport, verder afwegen of de St. Jozefkerk een monumentenstatus behoort te verkrijgen.

Op woensdag 25 maart heeft dhr. Jan F. Voerman, afgevaardigde van De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak, een bezoek gebracht aan Kaatsheuvel. Dhr. Voerman heeft zich uitgebreid laten informeren door dhr. J. Brokx, dhr. M. Hendriks, mevr. L. Grootswagers en mevr. Dr. B. van Hellenberg-Hubar. Aansluitend is er gezamenlijk een bezoek gebracht aan het Wilhelminaplein om de locatie en de St.Jozefkerk te bezichtigen.

Medio april, zal de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak advies uitbrengen aan de Rechtbank te Breda. Aansluitend zal Stichting STERK door de rechtbank in de gelegenheid worden gesteld het advies te raadplegen en erop te reageren.

Omdat tot nu toe alle door STERK geraadpleegde deskundigen unaniem van mening zijn dat de St. Jozefkerk een unieke plaats in de Nederlandse architectuur inneemt, zien we het advies met vertrouwen tegemoet. Zodra het advies bekend wordt zullen wij dit natuurlijk publiceren op onze website www.sterkkaatsheuvel.nl.

Kerkbestuur
Naast het algemene belang en de plaats in de samenleving die het gebouw inneemt, is de laatste jaren steeds duidelijker geworden dat het cultuurhistorische en het architectonische belang zeer hoog is en uniek. 3200 steunbetuigers, de Provincie Noord Brabant, de Gemeenteraad, Bond Heemschut en wij, vinden het behoud van het gehele ensemble meer dan de moeite waard. Aan de door de minister van OC&W gedane oproep om samen met de eigenaar te streven naar een oplossing die leidt tot het behoud is helaas nog geen gehoor gegeven.

Afrastering rond St. Jozefkerk
Per 6 januari heeft het kerkbestuur de overeenkomst opgezegd met de antikraakwacht die de pastorie bewoonde. Sinds eind januari staat het gebouw geheel leeg. Aan het college van B & W heeft het kerkbestuur medewerking verzocht voor het plaatsen van een afrastering aan de voorzijde van de Sint Jozefkerk. De Monumentencommissie heeft het college geadviseerd hieraan geen medewerking te verlenen. Per 25 maart vernamen wij dat de bouwvergunning voor het plaatsen van de afrastering inmiddels toch is verleend. Wij als stichting STERK betreuren het zeer dat het kerkbestuur, na 4 jaar een passende en veilige oplossing te hebben toegepast in de vorm van de antikraakwacht, zich genoodzaakt voelt over te gaan tot leegstand en het plaatsen van een hekwerk.

Rabobank Stimuleringsfonds
De tentoonstellingsmaterialen die aangeschaft zijn vanuit de schenking van € 10.000,00 van het Rabobank Stimuleringsfonds zijn al op 2 locaties tot volle tevredenheid ingezet. Eenmaal ter ondersteuning van het scholenproject over de schoenindustrie op basisschool de Kinderboom, en eenmaal bij de tentoonstelling Kiezen, Kozen Gekozen in de Bibliotheek te Kaatsheuvel. De heemkundekring heeft verzocht om een permanente vitrinekast te plaatsen bij de Bibliotheek. Hierin vindt u elke maand recente schenkingen aan Heemkundekring de Ketsheuvel.


Namens het bestuur
Lilian Grootswagers - Marri Hendriks - Christian Vermeer

 
    Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen klik hier.