2007-03-01

  Maij is niet voor de show
  Bron Brabants Dagblad
 
  Maij is ‘niet voor de show’
Hanja Maij-Weggen was gisteren op bezoek in Loon op Zand.


door Jeroen Ketelaars LOON OP ZAND – Stephanie Toor­ians, vrijwilliger bij het Loonse jongerencentrum De Kuip, geeft het eerlijk toe: „Ik had vantevoren geen benul wie het was.” Ook Lin­da Essens, actief als teamleidster bij de scouting, moet bekennen dat ze geen idee had wie Hanja Maij-Weggen was. „Ik heb gegoog­led.” Samen met een achttal ande­re Loonse jongeren hadden de twee gisteren een bijeenkomst met de Commissaris van de Konin­gin in Noord-Brabant. Die was gis­teren in Loon op Zand op werkbe­zoek. Tijdens de bijeenkomst spra­ken de jongeren met Maij-Weggen over wat hen zoal bezighoudt.
En hoewel Toorians (20) en Es­sens (20) Maij-Weggen aanvanke­lijk niet kenden, werd het een goed gesprek. „ Ze kwam heel posi­tief over”, is Toorians van mening. „ Ze luisterde echt en ze stelde vra­gen.” Essens: „ Ze nam de tijd voor je. Het was niet voor de show.”
Erik van der Elzen (16), vrijwilli­ger bij De Kuip, vond met name Maij-Weggens ideeën over de maatschappelijke stage erg goed. „Met zo’n stage zou het makkelij­ker kunnen worden om vrijwilli­gers te werven.” Ook het instellen van een jeugdge­meenteraad sprak Van der Elzen aan. „Daarmee zouden jongeren kunnen laten horen wat zij willen. Dat hoor je nu niet.”
Voordat Maij-Weggen met de jon­geren in gesprek ging, had zij er al een dagje ‘ Loon’ op zitten. Zo ont­moette zij de Loonse fractievoorzit­ters, bezocht zijWijkpunt Pannen­hoef, en op camping De Roestel­berg kwam de parkeeroverlast aan de orde die zich op sommige da­gen op de Roestelbergseweg voor­doet. „ Als daar een ongeluk ge­beurt, zit je in zak en as”, aldus de Commissaris van de Koningin. Ook andere aandachtspunten pas­seerden tijdens het bezoek van Maij-Weggen de revue. De om­bouw van de N261, bijvoorbeeld, zorgt nog voor problemen en ook het opstellen van een rampenbe­strijdingsplan vergt aandacht.
Daar stond tegenover dat Maij-Weggen vol lof was over on­der meer het woonzorgproject Thesaurus en de plannen voor het centrum van Kaatsheuvel.
Ook draagt de Commissaris van de Koningin de St. Jozefkerk een warm hart toe. „Het Wilhelmina­plein met de St. Jozefkerk is beeld­schoon. Als de kerk gesloopt wordt, haal je het hart van de wijk weg. Het is ontzettend jammer dat het geen rijksmonument is. Ik zal met de bisschop spreken, om te kij­ken of er geen mooie oplossing ge­vonden kan worden, zodat de kerk een andere, waardige functie kan krijgen.”
  terug