Doelstelling

De bevordering, bescherming en instandhouding van die zaken, die naar het oordeel van het stichtingsbestuur in het belang van de cultuurhistorie, de architectuurhistorische waarde of hun schoonheid voor de toekomst dienen te worden bewaard, in het bijzonder vanuit het oogpunt van monumentenzorg;

Zaken welke niet voldoen aan het vermelde, doch wegens hun beeldbepalende, culturele of historische betekenis bescherming verdienen;

Alle overige zaken die een ondersteunende bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen zoals boven omschreven, waaronder het voeren van juridische procedures.

De bevordering en verbreiding van de kennis met betrekking tot de vorenbedoelde zaken, ondermeer door het voeren van overleg, het organiseren van voordrachten en exposities alsmede het (doen) verwerven van historisch belangrijke zaken;

Het als overlegorgaan fungeren tussen de donoren van de stichting, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting beoogt niet het maken van winst.