Monumentenstatus

20-05-2011

Zitting bij de Raad van State inzake hoger beroep Parochie Kaatsheuvel heeft vandaag plaatsgevonden. Uitspraak binnen nu en 6 weken verwacht. Lees hier: de pleitnota van het Parochiebestuur; de pleitnota en het verweer van Stichting STERK. De minister confirmeerde zich aan de uitspraak van de Rechtbank te Breda en erkende de topmonumentale status van de Jozefkerk. Het Cuypersgenootschap, vertegenwoordigd door dhr. L. Dubbelaar, onderschreef de pleitnota en inbreng van Stichting STERK. Door de Raad van State zijn diverse vragen gesteld aan dhr. Valkenburcht (representant van de minister) en dhr. v. Dun (advocaat van het parochiebestuur). Stichting STERK en het Cuypersgenootschap waren in deze derde belanghebbende en zijn door de Raad van State in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven. Verwachte uitspraak binnen 6 weken.

17-12-2007

Bezwaarmotivatie richting Minister OCW is tijdig verzonden. Een goed gefundeerde motivatie is tot stand gekomen met hulp van Mr. Wernink en een hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit van Tilburg. Ook het Cuijpersgenootschap heeft zelf een bezwaar ingediend aangaande de St. Jozefkerk.
Minister OCW verleend 6 weken uitstel voor het inzenden van de motivatie inzake het bezwaar.
PF-bezwaar inzake Rijksmonumentenstatus per 27-10-2007 ingediend bij de commissie van bezwaar, ministerie OC & W.
 
RACM ziet zich, onder verwijzing naar de tijdelijke beleidsregel 2007, genoodzaakt de St. Jozefkerk niet aan te wijzen als Rijksmonument. Lees hier de volledige motivatie. Er bestaat een bezwaarmogelijkheid binnen 6 weken. Tijdens deze periode blijft de voorbescherming van kracht! De Raad voor "Cultuur heeft een aanvullend positief advies gegeven over de St. Jozefkerk.

08-03-2009:

Op 07 oktober 2008 heeft in Zoetermeer de hoorzitting plaatsgevonden bij de commissie van bezwaarschriften. Hier kunt u, ter verdediging van de aanvraag rijksmonumentenstatus de pleitnotitie met bijlagen ambtsbericht 5 (zorgvuldigheid gemeente bij advisering) en ambtsbericht 8 (onafgerond MSP) lezen, momenteel zijn wij in afwachting van het advies van de commissie en de finale beslissing van Minister Plasterk. De bijzondere monumentale waarde van de Sint Jozefkerk is onderschreven door de nieuwe Waardestelling en waardenmatrix die Drs. G. Vermeer (docent aan de Universiteit van Amsterdam) en Dr. B. v. Hellenberg Hubar samen met Drs. Don Rackham van bureau Res-Nova hebben opgesteld. Deze hebben wij ter ondersteuning mogen overleggen aan de minister (RACM). Deze waardestelling zal gepubliceerd worden in het wetenschappelijke tijdschrift van het Cuypersgenootschap. Binnenkort kunt u de waardestelling ook downloaden via onze website.

01-07-2009:

Minister Plasterk besluit per 17-06-2009 de St. Jozefkerk niet aan te wijzen als rijksmonument. De Stichting en het Cuypersgenootschap gaan tegen dit besluit in beroep. Tijdens deze periode blijft de St. Jozef beschermd tegen sloop. Lees hier besluit A (1t/m 6)- besluit B (7 t/m 11) en het advies van de bezwarencommissie aan de minister.

21 december 2006

Raadsvergadering alle fracties staan achter het behoud en zullen zich gedurende de gehele procedure van planontwikkeling steeds hiervoor inzetten verslag 21-12-2006
 

27 september 2006

Verslag hoorzitting bij de gemeente Loon op Zand d.d. 27 september 2006
Onderwerp: het al dan niet monumentwaardig zijn onder de monumentenwet 1988.
Wettelijk gezien is een tijdelijke beleidsregel altijd ondergeschikt aan de wet.
Lees het door een deskundige op het gebied van monumenten gevoerde betoog van STERK en de extra informatie van Ir. M. Moons. En het betoog van Mr. v. Dun, (gemachtigde van het kerkbestuur) een deskundige op het gebied van juridische zaken!
Advies college Loon op Zand richting de minister
Op 14 december 2006 ontvingen wij per post het advies dat verzonden is richting de rijksdienst. Wij bedanken alle commissieleden, zij verzochten om een neutraal advies, zij toonden zich zeer betrokken bij het dossier St. Jozefkerk. Stichting STERK verheugt zich op het feit dat het behoud van dit erfgoed binnen de politieke partijen de aandacht krijgt die het verdiend.
 
Een zeer belangrijk citaat uit het advies: "gelet op de destijds opgestelde redengevende beschrijving, de toetsing aan de landelijke criteria voor het aanwijzen van monumenten, het advies van de Monumentencommissie en de inbreng van de Stichting STERK (zie het hierna vermelde verslag van de hoorzitting), kan aan het gebouw de waarde zoals bedoeld in artikel 1, onder b., sub 1, van de Monumentenwet 1988, worden toegekend, echter met dien verstande dat gelet op de inbreng namens de eigenaar het de vraag is of het kerkgebouw uniek is in Brabant en Nederland".

Het bevreemd ons als Stichting Erfgoed Kaatsheuvel dan ook zeer dat het college in deze toch gekozen heeft voor een negatief advies. Er wordt om een belangenafweging verzocht: Een neutraal advies, zoals ook verzocht door de commissieleden O.R., zou hier o.i. zeker op zijn plaats zijn geweest, en behoorde ook tot de mogelijkheden.
 
Advies Raad van Cultuur inzake rijksmonumentenstatus:
Raad van cultuur verzoekt de minister de St. Jozefkerk aan te wijzen als rijksmonument.
Brief gemeente Loon op Zand: Per 5 augustus ontvingen wij een brief van de gemeente Loon op Zand waarin vermeld wordt dat gedurende de voorbeschermingsperiode alle te verlenen vergunningen zullen worden aangehouden tot de beslissing over de rijksmonumentenstatus is genomen.

Voorbereidingen voor het advies van de gemeente:
De gemeente Loon op Zand is hierbij een belangrijke taak toebedeeld. Een nieuwe kans. Er is duidelijk sprake van een andere situatie als tijdens de eerdere adviezen van de gemeente m.b.t. de monumentenstatus. De kerk is al geruime tijd onttrokken aan de eredienst en de economische belangen van de eigenaar zijn niet langer een zwaarwegend argument om geen rijksmonumentenstatus te verlenen daar het in de bedoeling van stichting STERK ligt, in goed onderling overleg, voor alle betrokken partijen een positieve oplossing te realiseren. De bevolking vraagt middels 3000 steunbetuigingen om de aandacht van haar vertegenwoordigers in de gemeenteraad en aan haar burgemeester en het college.

17 juli 2006

Het Ministerie van OCW heeft per 17 juli 2006 voorbescherming verleend aan het complex en zal opnieuw onderzoeken of het complex, gezien de nieuwe omstandigheden, alsnog aangewezen kan en moet worden als rijksmonument.

Dit betekent dat er niets gewijzigd mag worden aan het gebouw (sloop wordt hiermee vooralsnog tegengehouden). Gemeente en kerkbestuur zijn hiervan schriftelijk door het ministerie op de hoogte gesteld. Stichting STERK heeft als aanvrager per aangetekende post een melding ontvangen. Bij de gemeente en bij de Raad voor Cultuur is een advies aangevraagd omtrent het verlenen van de rijksmonumentenstatus. Voor meer achtergrondinformatie over voorbescherming en aanvraag monumentenstatus bezoekt u de site van rijksdienst van Monumentenzorg.